Nestorkring
Rijk aan ervaring

Nestoren in de regio West.


- Regio-coördinator:  Drs J. (Joost) van Gelder

Na studie Klassieke talen, leraar in die vakken te Amsterdam. Lid Commissie Leerplan Klassieke talen; vakdidacticus Universiteit Leiden. Adjunct-directeur Nieuwe Lerarenopleiding (NLO) te Amsterdam. Directeur Postdoctorale Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam.


- Nestoren:

  • Drs Y.M. (Donny) Brandon, Den Haag; Adviseur / Coach

Met veel animo adviseer en coach ik besturen en management van (kleine) vrijwilligersorganisaties tot middelgrote stichtingen en verenigingen. Ik maak daarbij gebruik van mijn kennis en ervaring als directeur bestuurder en als voorzitter van raden van toezicht. 

Terreinen waarop ik thuis ben: good governance, strategische ontwikkeling, organisatie-                                      verandering, fusie en overname. Niet alleen het wat, ook het hoe is van belang: de vertaling                                van strategie en beleid naar de werkpraktijk én de aansturing daarvan.                            

  • Dhr J.A.W.M. (Sjef) Cornelissen,Lisse; Adviseur / Coach / Mentor         

Veelzijdig en ervaren (bege)leider en coach van zowel mensen als organisaties. Na een loopbaan als beroepsofficier heb ik - als outplacementconsulent - nog enkele honderden mensen begeleid bij het ontwarren van problemen, het opruimen van oud zeer, het terugvinden van vertrouwen in zichzelf, het ontdekken en bereiken van een nieuwe bestemming in hun leven. Graag wil ik deze ervaring nog beschikbaar stellen waar gewenst  en de voldoening smaken die eraan verbonden is.

  • Dhr A.C.Th. (Amedée) Daran Schartan, Zaandijk; Adviseur / Coach / Mentor   

Coaching (zowel individueel als groeps-) houdt in het stellen van vragen bij problemen en vanzelfsprekendheden om zodoende te zoeken naar antwoorden voor het verbeteren van het functioneren in een complexe werksituatie.

Begeleiden van veranderingen door het organiseren van bijv. workshops met verschillende partijen in een dynamisch speelveld om gezamenlijk doelen te formuleren en oplossingen                                    ten dienste van de gewenste verandering te bereiken.

                              Branches: vrijwilligersorganisaties, onderwijs- en zorgorganisaties

  • Dr E. (Edo) Jongejan, Amsterdam; Adviseur / Mentor 

Na een leven als (interim)manager bij overheden en non-profit organisaties ondersteun ik graag organisaties die een stap vooruit willen zetten. Dat kan van alles zijn: strategie, fusie, krimp, herordening van taken en mensen, governance, subsidierelaties.                                Motto: eerst denken, dan doen en volhouden!                                                                            Branches: welzijn, vrijwilligersorganisaties, cultuur- en natuurorganisaties


  • Drs W.E. (Wytzia) de Savornin Lohman, Amsterdam; Adviseur / Coach / Mentor   

Beschikbaar als gesprekspartner en/of strategisch adviseur voor organisaties, bestuurders en leidinggevenden, die nieuwe ontwikkelingen in gang willen zetten, zich willen herbezinnen op een andere koers, pilots willen opzetten intern of in samenwerking met andere organisaties, e.d. 

Ik heb veel ervaring opgedaan bij overheden en maatschappelijke organisaties als regisseur                                en projectleider van complexe samenwerkingsprocessen. Grote lijnen in kaart brengen,                                      draagvlak creëren, fasering aanbrengen, eerste stappen zetten, vaart in het proces                                              brengen, daarin kan ik adviseren en ondersteuning bieden.                                

  • Drs Ir J.A. (Johan) Sevenhuijsen, Schiedam

In mijn loopbaan heb ik als adviseur, directeur en toezichthouder veel ervaring opgedaan met strategieontwikkeling en complexe veranderingen in organisaties. Die ervaring gebruik ik graag bij het adviseren en begeleiden van organisaties in transitie, waar de strategische koers, de managementstructuur en de organisatiecultuur ter discussie staan. Ik help dan graag bij het vinden van hoofdlijnen, het stellen van prioriteiten en het plannen van veranderingsprocessen. De sector onderwijs is mij het beste bekend, maar ook bij andere sectoren met een maatschappelijke opdracht voel ik me thuis.

  • Mr. R.(Rob) de Wal, Amsterdam 

Na een loopbaan bij volkshogescholen en in het onderwijsmanagement en daarnaast in besturen van welzijnsorganisaties deed ik als nestor opdrachten bij diverse maatschappelijke organisaties en ben nu managing secretary van de Nestorkring  • Drs. M.S.T.M. (Marcel) Weijers, Amsterdam

Werkzaam geweest als o.a. directeur, bestuurder, toezichthouder in onderwijs, gezondheidszorg en kunst. Hij is een betrouwbaar sparringpartner voor bestuurders bij het oplossen van strategische kwesties; duurzaamheid, draagvlak, inzichtelijkheid zijn daarbij vanzelfsprekend. Verder ondersteunt hij graag leidinggevenden bij korte en middellangetermijnproblematiek als sparringpartner.

 

 

 .